Projekty naukowe

1. Homocysteina w patogenezie powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na otyłość i nadciśnienie tętnicze

Celem badania jest identyfikacji mechanizmów patogenetycznych odpowiedzialnych za proaterogenny wpływ homocysteiny. W ramach projektu badany jest szereg markerów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego takich jak: aktywność paraoksonazy 1 (PON1), stężenie przeciwciał przeciwko białku N-homocysteinylowanemu; stężenie białka N-homocysteinylowanego; stężenie całkowitej homocysteiny; stężenie metioniny; stężenie tioli oraz stężenie tiolaktonu homocysteiny. Zaplanowano również przeprowadzenie badań genetycznych (geny: MTHFR, PON1, BLMH oraz BPHL).

2. Adipokiny w patogenezie powikłań otyłości

Celem projektu jest określenia roli nowo zidentyfikowanych adipocytokin w rozwoju powikłań związanych z nadmierną masą ciała u ludzi. W ramach projektu prowadzone są między innymi prace nad rolą i wykorzystaniu omentyny jako potencjalnego biomarkera progresji zmian miażdżycowych u osób z zespołem metabolicznym oraz zastosowaniem tej adipokiny jako praktycznego wskaźnika funkcji śródbłonka naczyniowego i rolą waspiny w patogenezie dysfunkcji śródbłonka oraz zaburzeń lipidowych.

3. Perspektywy klinicznego zastosowania suplementacji L-argininy

Celem tego wieloletniego projektu, znajdującego się aktualnie w zaawansowanej fazie rozwoju, jest ocena możliwości wykorzystania L-argininy w profilaktyce i leczeniu powikłań otyłości oraz opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych. Przygotowany we współpracy projekt badawczy zdobył najwyższą ocenę w konkursie i z sukcesem uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A.

4. Składniki mineralne w patogenezie zaburzeń metabolicznych u chorych na otyłość i nadciśnienie tętnicze

Celem projektu jest poznanie roli tych składników, szczególnie pierwiastków śladowych takich jak: żelazo, cynk i miedź w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego, otyłości i insulino oporności. Część projektu została zrealizowana dzięki finansowaniu pozyskanemu z Narodowego Centrum Nauki. Cykl prac z zakresu tej tematyki został nagrodzony Zespołową Nagrodą Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

5.Wpływu treningów o charakterze wytrzymałościowym i wytrzymałościowo-siłowym na stopień dysfunkcji śródbłonka u kobiet z otyłością trzewną

Celem projektu jest określenie wpływu komponenty siłowej włączonej do konwencjonalnego treningu wytrzymałościowego na parametry antropometryczne, fizjologiczne oraz czynnościowe i biochemiczne markery dysfunkcji śródbłonka u kobiet z otyłością trzewną. Badanie pozwoli w dłuższej perspektywie czasowej na analizę prospektywnie zebranych danych określających twarde punkty końcowe, wzbogacając zbiór wiedzy stanowiącej bazę dla formułowania zaleceń według metodologii medycyny opartej na danych naukowych. Projekt otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w postaci grantu.

6. Protekcyjny potencjał kardiometaboliczny wybranych interwencji żywieniowych

W Zakładzie Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych, prowadzone są liczne badania nad wybranymi interwencjami żywieniowymi o potencjalnym działaniu prewencyjnym w rozwoju otyłości i zaburzeń metabolicznych.

 

 7. Bakteryjna flora jelitowa w patogenezie otyłości

Celem projektu badawczego jest określenie, czy doustna suplementacja probiotykiem oddziałuje na profil ryzyka kardiometabolicznego, poziom przepuszczalności nabłonka jelit oraz aktywność metaboliczną i skład flory bakteryjnej jelit u otyłych kobiet z zespołem metabolicznym.

8. Znaczenie czynników genetycznych w patogenezie otyłości i jej powikłań

a. Genotypowanie (geny: FTO, TCF7L2, APOE, RETN, MC4R, MTMR9, LEP, RBP4). 

b. Ocena molekularnych podstaw metabolizmu brunatnej tkanki tłuszczowej oraz roli zmienności genu UCP1 w etiologii chorób kardiometabolicznych. W ramach projektu w kohorcie 3000 osób z populacji europejskiej zostanie przeprowadzona asocjacja między polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (single nucleotide polymorphism, SNP) genu UCP-1 (A-3826G, rs1800592, A-1766G, RS3811791, Met229Leu, rs2270565 oraz Arg64Thr, rs45539933) a ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego.

9. Wielopoziomowe badania z zastosowaniem nowatorskich narzędzi biologii molekularnej w materiale pochodzącym z nerki chorych na nadciśnienie tętnicze

 

10. Wpływ leków hipotensyjnych na gospodarkę cynku, miedzi i żelaza w badaniach modelowych na szczurach i w badaniach klinicznych.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer NN 312266940 (2011-2014)

11. Ocena ekspresji angiogennych i antyangiogennych izoform naczyniowo śródbłonkowych czynników wzrostu w hodowanych komórkach progenitorowych śródbłonka pochodzącego z krwi chorujących na otyłość i samoistne nadciśnienie tętnicze. 

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer grantu NN 402253934 (2008-2010)

12. Ocena wpływu leczenia dietetycznego i farmakologicznego na profil hormonów metabolicznych: greliny, adiponektyny, IGF-1 i insuliny w leczeniu otyłości i jej powikłań.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer NN 404127438 (2011-2014)

13. Porównanie wpływu treningów o charakterze wytrzymałościowym i wytrzymałościowo-siłowym na stopień dysfunkcji śródbłonka u kobiet z otyłością brzuszną.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer UMO-2014/13/B/NZ7/02209 (2014-2017)

14. Opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych.

Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A, numer PBS 3/A7/23/2015 (2015-2017)

15. Badania żywieniowo-kliniczne z oznaczeniami biochemicznymi i podawaniem wskazanych produktów prozdrowotnych wytypowanym grupom osób w zakresie określonych jednostek chorobowych.

Projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Innowacyjnej Gospodarki Projekt badawczy POIG.01.01.02-00-061/09-04 (2013-2015) "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach"

16. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” oraz „Wielkopolska Onkologia - poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki.

Projekt finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwo Zdrowia PL07, numer 023/326/7/MF EOG NMF/2014/00/75/1164 (2009-2014)

17. Multi-national network of excellence for research on genetic predisposition to cardio-metabolic disorders due to UCP1 gene polymorphisms” (proposal acronym: UGENE).

Projekt finansowany w ramach 7 PR UE PEOPLE (IRSES), akronim: U_GENE, umowa nr 319010 (2014-2017) oraz przez European Union 7th Framework Programme (FP7) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja numer 3564/7.PR/2016/2

18. Badanie eksperymentalne oceniające wpływ suplementacji ekstraktu z zielonej herbaty na wartości ciśnienia tętniczego w indukowanym modelu nadciśnienia tętniczego u szczurów szczepu Wistar oraz interwencje kliniczne z suplementacją ekstraktu zielonej herbaty u ludzi.

19. Badanie oceniające potencjał kardioprotekcyjny suplementacji spiruliną.

20. Badanie oceniające prozdrowotny efekt ekstraktu czosnku u pacjentów z nadwagą i otyłością, którego celem była ocena wpływu ekstraktu na stężenie w krążeniu białka C-reaktywnego, PAI-1, TAS, sztywność naczyń oraz poziom ciśnienia tętniczego.

21. Badanie oceniające wpływ suplementacji sprzężonym kwasem linolowym (CLA) u otyłych kobiet z nadciśnieniem tętniczym na: wartości ciśnienia tętniczego, profil dobowy ciśnienia tętniczego oraz stopień dysfunkcji śródbłonka naczyniowego ocenianego metodą pletyzmografii.

22. Badanie "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych" oceniające wpływ żywności funkcjonalnej na szereg parametrów metabolicznych (parametry biochemiczne, hormony tkanki tłuszczowej, wykładniki stresu oksydacyjnego, witaminy, składniki mineralne) u chorych na otyłość.